Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druk 1127) wprowadza szereg zmian instytucjonalnych, zwłaszcza w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, które będą skutkowały zmienionym sposobem finansowania ochrony środowiska. Województwa stracą kontrolę nad funduszami, w których dochody są generowane w regionie i do tej pory były wykorzystywane na wspieranie działań ekologicznych na ich obszarze.

Zmiany doprowadzą do centralizacji w wydawaniu środków na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym realizowane przez przedsiębiorców, często działających lokalnie.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 400a ustawy z 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod]), odbywało się w sposób zdecentralizowany, tak aby uczynić zadość zasadzie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. To w jednostkach samorządu terytorialnego jest zgromadzona odpowiednia wiedza, która może być wykorzystana w prawidłowej dystrybucji środków zgromadzonych w funduszach tak, aby prawidłowo wydatkować środki publiczne. Te podstawy funkcjonowania finansowania ochrony środowiska w projekcie poselskim ulegają znaczącemu naruszeniu.

Ważne
Należy zwrócić uwagę na lokalny, regionalny charakter wojewódzkich funduszy, które w systemie prawa zostały uznane za samorządowe osoby prawne (art. 400 ust. 2 PrOchrŚrod). Utworzonych 16 podmiotów, będących samorządowymi osobami prawnymi, pozwala je zakwalifikować, do zbiorczej kategorii publicznych osób prawnych, ściśle powiązanych z jednostkami samorządu terytorialnego.