Prezydent podpisał nowelizację ustawy z 20.7.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1688 ze zm.) oraz ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). Zgodnie z nowym prawem badania jakości powietrza mają być jednolite dla całego kraju i bardziej miarodajne. Obecnie jednym z głównych problemów jest brak jednolitego, systemowego rozwiązania na poziomie krajowym, polegającego na modelowaniu matematycznym przemieszczania się i zmian zanieczyszczeń w powietrzu, które stanowią wsparcie ocen jakości powietrza na poziomie wojewódzkim.

Ważne
Zadaniem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie będzie modelowanie matematyczne stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i zapewnienie informacji o ich rozkładzie przestrzennym w kraju, głównie na potrzeby rocznych ocen i prognoz jakości powietrza. Wyniki modelowania będą przekazywane ministrowi środowiska i Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Wprowadzone zmiany rozszerzają kompetencje i zadania działającego przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska – Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego (dalej: KLRiW). Nadzoruje ono jakość badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: PMŚ). Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące obejmie nadzorem nie tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów, ale także inne podmioty wykonujące pomiary jakości powietrza w ramach PMŚ, np. zakłady przemysłowe, fundacje, instytuty naukowo-badawcze i samorządy. Laboratorium będzie też odpowiedzialne za koordynację w Polsce unijnych programów zapewnienia jakości powietrza . Przynajmniej raz na trzy lata będzie uczestniczyło w unijnych programach zapewnienia jakości powietrza.