Celem ustawy z 20.5.2016r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 831) jest stymulowanieinwestycji w nowoczesne, energooszczędne technologie oraz produkty. W efekcie ma to wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz innowacyjność, efektywność ekonomiczną i konkurencyjność polskiej gospodarki. Ustawa wchodzi w życie 1.10.2016 r.

Z uwagi na ograniczone w czasie – do 31.12.2017 r. – obowiązywanie dotychczasowej ustawy z 15.4.2011 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2167 ze zm.), uchwalono nową ustawę, która określa zasady:

opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej,

realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii,

przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

nakładania kar pieniężnych za niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy,

oraz

zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej.

Ważne
Prawo unijne wymaga wprowadzania istotnych zmian w obowiązującym systemie świadectw efektywności energetycznej (wejście w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE; Dz.Urz. UE L 315 z 14.11.2012).

Oszczędności energii finalnej ma zapewnić system świadectw efektywności energetycznej, który nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym, obowiązek:

1) realizacji przedsięwzięcia, służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej lub

2) uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białego certyfikatu) lub

3) uiszczenia opłaty zastępczej, w zakresie: 30% tego obowiązku w 2016 r., 20% w 2017 r., 10% w 2018 r.