Nowelizacja prawa łowieckiego wjedzie w życie 1.1.2017 r., z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących uzyskiwaniawpisu na listę rzeczoznawców uprawnionych do szacowania szkód łowieckich, które mają wejść w życie w terminie14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Pierwsze wpłaty od zarządców i dzierżawców będą musiały zostać wniesione do Funduszu Odszkodowawczego do 15.6.2017 r.

Zgodnie z nowelizacją, szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez:

1) dziki,

2) łosie,

3) jelenie,

4) daniele,

5) sarny

– będą pokrywane przez Skarb Państwa. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta oraz ustalenie wysokości odszkodowania będzie składany do wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Oględzin i szacowania szkód ma dokonywać jego przedstawiciel nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę po wzięciu pod uwagę ustaleń zawartych w protokole sporządzonym po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. Strony niezadowolone z decyzji będą mogły w terminie miesiąca od jej doręczenia odwołać się do sądu. Odszkodowania mają być wypłacane w terminie 30 dni od momentu, w którym decyzja w sprawie ich wysokości stała się ostateczna.

Ważne

Finansowanie szkód łowieckich zapewni Fundusz Odszkodowawczy. Środki będą pochodzić ze składek zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Składki ustalane będą w oparciu o liczbę zwierząt łownych ujętych w rocznym planie łowieckim. Stawki mają wynosić:

1) 600 zł za łosia,

2) 350 zł za jelenia,

3) 135 zł za daniela,

4) 105 zł za sarnę,

5) 85 zł za dzika.