Obecnie nie trzeba składać ani przesyłać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska wykazów rocznych zawierających informacje i dane, wykorzystane do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2015 oraz za następne okresy rozliczeniowe.

Ważne

Wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 rok należy przedkładać jedynie marszałkowi województwa.

Pamiętać należy o zwolnieniu z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska w przypadku, gdy ich wysokość nie przekroczy kwoty 800 zł.

Podmioty naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli za:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

3) pobór wód,

4) składowanie odpadów,

– jednocześnie składając marszałkowi województwa „Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy.