Ważne zmiany dla gmin w Regionalnych Izbach Obrachunkowych

14.3.2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma ograniczyć zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin. Regionalne Izby Obrachunkowe będą sprawniej reagować na pogarszający się stan finansów jednostek samorządu terytorialnego poprzez kontrolę osób prawnych, na które wpływ mają te jednostki samorządu terytorialnego czy też związki międzygminne.

Pozostałe zmiany dotyczą:

1. Objęcia procedurą nadzorczą uchwał zmieniających uchwały budżetowe, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

2. Stworzenia instrumentu pozwalającego prezesowi RIO na możliwość poinformowania właściwego organu sprawującego nadzór nad kontrolowaną jednostką o fakcie braku zawiadomienia przez tą jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu.

3. Powoływania komisji konkursowych przeprowadzających konkursy na prezesów RIO - przy prezesie Rady Ministrów , nie zaś jak dotychczas - w ramach RIO.

4. Rozstrzygnięciom nadzorczym podejmowanym w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (ustanowienie zarządu komisarycznego) oraz wydawanym w sytuacji powtarzającego się naruszenia prawa przez organ wykonawczy (rozwiązanie lub jego odwołanie) -będzie mógł być nadawany - pod określonymi warunkami - rygor natychmiastowej wykonalności.

Ważne
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem kilku regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.



 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności