14.3.2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma ograniczyć zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin. Regionalne Izby Obrachunkowe będą sprawniej reagować na pogarszający się stan finansów jednostek samorządu terytorialnego poprzez kontrolę osób prawnych, na które wpływ mają te jednostki samorządu terytorialnego czy też związki międzygminne.

Pozostałe zmiany dotyczą:

1. Objęcia procedurą nadzorczą uchwał zmieniających uchwały budżetowe, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

2. Stworzenia instrumentu pozwalającego prezesowi RIO na możliwość poinformowania właściwego organu sprawującego nadzór nad kontrolowaną jednostką o fakcie braku zawiadomienia przez tą jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu.

3. Powoływania komisji konkursowych przeprowadzających konkursy na prezesów RIO – przy prezesie Rady Ministrów , nie zaś jak dotychczas – w ramach RIO.

4. Rozstrzygnięciom nadzorczym podejmowanym w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (ustanowienie zarządu komisarycznego) oraz wydawanym w sytuacji powtarzającego się naruszenia prawa przez organ wykonawczy (rozwiązanie lub jego odwołanie) –będzie mógł być nadawany – pod określonymi warunkami – rygor natychmiastowej wykonalności.

Ważne
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem kilku regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.