Warunki uznawania odpadów za zakaźne

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 3 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 24.12.2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości.

Z rozporządzenia wynika, że warunkiem uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne jest:

1) obecność w nich żywych mikroorganizmów lub przekroczenie wartości mikrobiologicznego zanieczyszczenia lub

2) obecność w nich żywych mikroorganizmów lub ich toksyn, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów.

Załącznik do rozporządzenia określa wspomniane wyżej mikroorganizmy, metody stwierdzania w odpadach obecności tych mikroorganizmów lub badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia oraz wartości, których przekroczenie powoduje, że odpady są uznawane za zakaźne, a także sposoby stwierdzania w odpadach obecności mikroorganizmów lub ich toksyn.

Mikroorganizm

Metoda stwierdzania albo badania

Obecność

(Jednostka)

Obecność

(Wartość mikrobiologicznego zanieczyszczenia)

Salmonella sp.

PN-EN ISO 6579-1

Obecność

mikroorganizmów w 25 g

Obecne

Przetrwalniki

beztlenowców, w tym

redukujących siarczany

(IV)

PN-ISO 15213

Liczba mikroorganizmów

w jtk/g

(jtk to jednostki tworzące kolonie)

>100.000

Escherichia coli

PN-ISO 16649-2

Liczba mikroorganizmów

w jtk/g

>10.000

Żywe jaja nicieni z rodzaju

Ascaris

metody flotacyjno-

-sedymentacyjne

Liczba żywych jaj

w kg s.m. (s.m. to sucha masa)

>300

Rozporządzenie wskazuje, że badania mają być przeprowadzane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) lub certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 25.2.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1225) – w zakresie posiadanych akredytacji lub certyfikatów. Dopuszczono również stosowanie innych metod pod warunkiem wykazania w procesie walidacji przydatności metody do zastosowania w obszarze regulowanym niniejszym rozporządzeniem z uwzględnieniem w procesie walidacji wszystkich wymagań określonych w metodzie referencyjnej i specyfikacji zawartych w powyższej tabeli. Natomiast pobieranie próbek odpadów i przygotowanie próbek reprezentatywnych następuje zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami w tym zakresie lub innymi metodami pod warunkiem wykazania w procesie walidacji przydatności tych metod do zastosowania w obszarze regulowanym niniejszym rozporządzeniem z uwzględnieniem w procesie walidacji wszystkich wymagań określonych w metodzie referencyjnej.

Ważne

Dla odpadów, co do których istnieje podejrzenie, że zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów, należy wytypować mikroorganizmy wskaźnikowe reprezentujące grupę organizmów odpowiedzialnych za tę właściwość odpadów.

W badaniach zalecono, zgodnie z wybraną grupą wskaźnikową, wykorzystanie testów dotyczących jakościowej lub ilościowej analizy mikroorganizmów. Decyzję o wyborze grupy poszukiwanych mikroorganizmów należy podejmować z udziałem laboratorium akredytowanego w zakresie mikrobiologicznych badań środowiskowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności