Warunki uznania odpadów niebezpiecznych za inne niż niebezpieczne

1. Omówienie przepisów

W celu ustalenia szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne oraz sposobu ustalenia spełnienia tych warunków, odwołano się do załącznika III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz.UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, ze zm.; dalej dyrektywa 2008/98/WE).

Jeżeli niebezpieczną właściwość odpadów oceniono na podstawie przeprowadzonego badania oraz przy wykorzystaniu stężeń substancji niebezpiecznych z załącznika III do dyrektywy 2008/98/WE, decydujące znaczenie dla uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne mają wyniki badania. Natomiast w przypadku gdy przeprowadzenie tych czynności nie wykaże właściwości niebezpiecznej odpadów lub przekroczenia wartości granicznych dla żadnej z właściwości, uznaje się, że odpad nie jest odpadem niebezpiecznym .

Ważne
Warunkiem uznania, że odpady nie posiadają właściwości zakaźnych (HP9), jest brak przekroczenia wartości granicznych, ustalanych w sposób określony w załączniku do OdpadNiebezpR.

2. Komentarz

Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie mają one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku nr 3 do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21; dalej: OdpadyU). Szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne oraz sposób ustalenia spełnienia tych warunków minister środowiska określa w drodze rozporządzenia kierując się wymaganiami ochrony środowiska oraz zagrożeniami dla życia lub zdrowia ludzi (art. 7 ust. 2 OdpadyU). W tym przypadku jest to OdpadNiebezpR.

Posiadacz odpadów przedkłada marszałkowi województwa (właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami) zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne (art. 8 ust. 1 OdpadyU). Zgłoszenie takie zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2) NIP i REGON (o ile został nadany);

3) określenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami przewidzianymi do zmiany klasyfikacji;

4) wskazanie odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz proponowaną klasyfikację tych odpadów;

5) opis procesu technologicznego, w którym powstają odpady przewidziane do zmiany klasyfikacji, oraz jeżeli jest to zasadne, inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na właściwości tych odpadów.

Ważne
Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji, przeprowadzonych zgodnie z OdpadNiebezpR.

Zatwierdzenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne lub wyrażenie sprzeciwu następuje w drodze decyzji marszałka województwa.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności