1. Omówienie przepisów

W celu ustalenia szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne oraz sposobu ustalenia spełnienia tych warunków, odwołano się do załącznika III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz.UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, ze zm.; dalej dyrektywa 2008/98/WE).

Jeżeli niebezpieczną właściwość odpadów oceniono na podstawie przeprowadzonego badania oraz przy wykorzystaniu stężeń substancji niebezpiecznych z załącznika III do dyrektywy 2008/98/WE, decydujące znaczenie dla uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne mają wyniki badania. Natomiast w przypadku gdy przeprowadzenie tych czynności nie wykaże właściwości niebezpiecznej odpadów lub przekroczenia wartości granicznych dla żadnej z właściwości, uznaje się, że odpad nie jest odpadem niebezpiecznym .

Ważne
Warunkiem uznania, że odpady nie posiadają właściwości zakaźnych (HP9), jest brak przekroczenia wartości granicznych, ustalanych w sposób określony w załączniku do OdpadNiebezpR.

2. Komentarz

Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie mają one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku nr 3 do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21; dalej: OdpadyU). Szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne oraz sposób ustalenia spełnienia tych warunków minister środowiska określa w drodze rozporządzenia kierując się wymaganiami ochrony środowiska oraz zagrożeniami dla życia lub zdrowia ludzi (art. 7 ust. 2 OdpadyU). W tym przypadku jest to OdpadNiebezpR.

Posiadacz odpadów przedkłada marszałkowi województwa (właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami) zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne (art. 8 ust. 1 OdpadyU). Zgłoszenie takie zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2) NIP i REGON (o ile został nadany);

3) określenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami przewidzianymi do zmiany klasyfikacji;

4) wskazanie odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz proponowaną klasyfikację tych odpadów;

5) opis procesu technologicznego, w którym powstają odpady przewidziane do zmiany klasyfikacji, oraz jeżeli jest to zasadne, inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na właściwości tych odpadów.

Ważne
Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji, przeprowadzonych zgodnie z OdpadNiebezpR.

Zatwierdzenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne lub wyrażenie sprzeciwu następuje w drodze decyzji marszałka województwa.