Warunki utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2468 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 23.12.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 OdpadyU, określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają łącznie następujące warunki:

 • przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów;
 • istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie;
 • przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu;
 • zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa wyżej, przez odpady destruktu asfaltowego uznaje się za spełnione, jeżeli łącznie:

 1. odpady destruktu asfaltowego: nie są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania, a także są przetwarzane w procesach odzysku R5 lub R12, wymienionych w załączniku nr 1 do OdpadyU (chodzi o recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych lub wymianę odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11);
 2. łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym zawartość benzo(a)pirenu, w odniesieniu do suchej masy próbki, nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego stężenia określonego w tabeli 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w badaniu na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia otrzymano negatywny wynik – w przypadku odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po 31.12.2000 r.;
 3. destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku spełnia co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8;
 4. odciek próbki nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych stężeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 5. próbka została pobrana i przebadana;
 6. destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym utwardzania placów i poboczy, lub infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych.

Próbki pobiera się i bada w celu potwierdzenia spełnienia przez odpady destruktu asfaltowego warunków, na zasadach określonych w § 3 rozporządzenia. Z badania próbek sporządza się protokół.

Posiadacz odpadów destruktu asfaltowego potwierdza spełnienie przez odpady destruktu asfaltowego warunków utraty statusu odpadów, sporządzając odrębnie dla każdej przekazywanej do wykorzystania partii odpadów destruktu asfaltowego oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego sporządza się w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla posiadacza odpadów destruktu asfaltowego oraz dla podmiotu, który wykorzystuje ten destrukt asfaltowy.

Ważne

Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego wraz z załącznikami, a w przypadku posiadacza odpadów destruktu asfaltowego także wyniki badań próbek lub protokół z badania próbek przechowuje się przez okres 5 lat.

Z przepisów przejściowych wynika, że:

 • próbka danej partii odpadów destruktu asfaltowego pobrana przed 1.1.2022 r. jest badana zgodnie z przepisami rozporządzenia;
 • badania próbek danej partii odpadów destruktu asfaltowego przeprowadzone przed 1.1.2022 r. zgodnie z przepisami dotychczasowymi zachowują ważność;
 • oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego sporządzone przed 1.1.2022 r. zgodnie z przepisami dotychczasowymi zachowują ważność.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności