W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 597 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 23.3.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska.

Pomocy w powyższym zakresie udziela się zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1, ze zm.; dalej: rozporządzenie nr 651/2014).

Pomocy nie można udzielać

  • w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014 (m.in. dla sektora rybołówstwa i rolnego, przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowym, a także niektórych środków pomocy państwa);
  • lub wypłacać przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
Ważne

Pomocy można udzielać w formie:

  • dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, lub
  • oprocentowanych pożyczek, lub
  • częściowych umorzeń oprocentowanych pożyczek.

Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem rozpoczęcia prac, przez który rozumie się podjęcie robót budowlanych lub zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.

Intensywność pomocy, co do zasady, nie może przekroczyć: 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych oraz 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych. W niektórych przypadkach intensywność pomocy może ulec zwiększeniu, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

2) aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu; jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

4) gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

5) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz doradztwa i równorzędnych usług – w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu;

6) operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu;

7) ogólne, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu.

Koszty kwalifikowalne przypisuje się odrębnie do kategorii badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ważne

Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikowalne, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.