1. Omówienie przepisów

W rozporządzeniu określono:

  • kwalifikacje zawodowe osób pobierających komórki, tkanki i narządy oraz osób dokonujących ich przeszczepienia;
  • kwalifikacje zawodowe koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
  • warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 793 ze zm.; dalej: PobKomórekU), w których podejmowane będzie postępowanie polegające na pobieraniu, przechowywaniu lub przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
  • szczegółowe zasady współdziałania tych podmiotów w zakresie pobierania i przechowywania komórek, tkanek i narządów w celu ich wykorzystania do przeszczepienia;
  • wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja medyczna dotycząca pobierania komórek, tkanek i narządów, ich przechowywania i przeszczepiania.

2. Komentarz

Jak wynika z art. 36 ust. 1 PobKomórekU, postępowanie dotyczące komórek, tkanek i narządów polegające na:

1) przeszczepianiu, pobieraniu komórek, tkanek i narządów od żywych dawców, a także pobieraniu narządów w celu przeszczepienia ze zwłok ludzkich – może być prowadzone wyłącznie w podmiotach leczniczych;

2) pobieraniu komórek i tkanek ze zwłok ludzkich – może być prowadzone w podmiotach leczniczych, zakładach medycyny sądowej, zakładach anatomii patologicznej uczelni medycznych i uniwersytetów z wydziałem medycznym, instytutach badawczych i zakładach pogrzebowych posiadających salę sekcyjną ;

3) przechowywaniu narządów – może być prowadzone wyłącznie w podmiotach leczniczych wykonujących przeszczepienia.

Czynności wymienione w punkcie 1 mogą wykonywać podmioty posiadające pozwolenie ministra zdrowia (art. 36 ust. 1a PobKomórekU). Trzeba więc pamiętać, że przepisy rozporządzenia stosuje się do wniosków o uzyskanie takich pozwoleń złożonych po 27.10.2016 r. Podmioty, które uzyskały pozwolenia przed tym dniem, mogą wykonywać czynności objęte pozwoleniem przez okres, na jaki pozwolenia te zostały wydane. Do kontroli spełniania szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określonych w ustawie przez podmioty, które uzyskały pozwolenia przed 27.10.2016 r. w okresie ważności tych pozwoleń, stosuje się przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4.12.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz.U. poz. 1656).

Ponadto koordynatorzy pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, którzy nabyli uprawnienia na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują je także po 27.10.2016 r.