Rozporządzenie określa warunki i sposób ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem:

1) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska,

2) szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej, o którym mowa w ustawie z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1223 ze zm.).

Koszty ponoszone w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska ustalono jako sumę kosztów analiz i wykonania pomiarów, w tym pobierania próbek, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska. Rozporządzenie określa również, w załączniku, wykaz współczynników odpowiadających poszczególnym czynnościom związanym z analizą albo wykonaniem pomiarów, w tym pobieraniu próbek.

Natomiast koszty ponoszone w związku z prowadzeniem szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej ustalono jako iloczyn stawki jednostkowej, stanowiącej równowartość 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w IV kwartale roku poprzedzającego dzień zakończenia czynności szacowania wielkości emisji, ogłaszanego przez Prezesa GUS) oraz liczby godzin przepracowanych przez inspektora w związku z wykonywaniem czynności szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej; rozpoczętą godzinę pracy liczy się jako godzinę pełną.

W razie wykonywania czynności szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej przez więcej niż jednego inspektora, koszty ponoszone w związku z prowadzeniem szacowania wielkości emisji ustala się jako sumę kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem szacowania wielkości emisji przez poszczególnych inspektorów.

Do ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska rozpoczętych i niezakończonych przed 20.8.2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.