Uchwała rady gminy pozbawiająca drogę kategorii drogi gminnej jest nieprawidłowa, gdy nie zalicza jednocześnie tej drogi do nowej kategorii (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 25.10.2016 r., KN-I.4131.404.2016.21).

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia drogi gminnej, przebiegającej przez teren tej gminy, kategorii drogi gminnej. W toku postępowania nadzorczego wojewoda stwierdził, iż w stopniu istotnym narusza ona przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jako podstawę prawną naruszenia organ stanowiący gminy wskazał m.in. przepis art. 10 ust. 3 ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zgodnie, z którym pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii . Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od 1 stycznia roku następnego.

Zgodnie z uznanym stanowiskiem sądów powszechnym w tej kwestii droga publiczna może zostać pozbawiona dotychczasowej kategorii w dwóch przypadkach, gdy:

– jednocześnie zostanie zaliczona do nowej kategorii,

– jeżeli zostaje wyłączona z użytkowania (wyr. WSA z 5.5.2009 r., II SA/Ol 165/09).

Ważne
Użycie przez ustawodawcę określenia, iż pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii nie jest ani przypadkowe, ani pozostawione do uznania przez organ podejmujący uchwałę w tej kwestii. Ustawodawca wyraźnie, wprost to określił wprowadzając jeden wyjątek, tj. przypadek wyłączenia drogi z użytkowania (wyr. NSA z 20.2.2013 r., I OSK 1185/12).