Warunek skutecznego pozbawienia drogi jej dotychczasowej kategorii

Uchwała rady gminy pozbawiająca drogę kategorii drogi gminnej jest nieprawidłowa, gdy nie zalicza jednocześnie tej drogi do nowej kategorii (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 25.10.2016 r., KN-I.4131.404.2016.21).

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia drogi gminnej, przebiegającej przez teren tej gminy, kategorii drogi gminnej. W toku postępowania nadzorczego wojewoda stwierdził, iż w stopniu istotnym narusza ona przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jako podstawę prawną naruszenia organ stanowiący gminy wskazał m.in. przepis art. 10 ust. 3 ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zgodnie, z którym pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii . Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od 1 stycznia roku następnego.

Zgodnie z uznanym stanowiskiem sądów powszechnym w tej kwestii droga publiczna może zostać pozbawiona dotychczasowej kategorii w dwóch przypadkach, gdy:

- jednocześnie zostanie zaliczona do nowej kategorii,

- jeżeli zostaje wyłączona z użytkowania (wyr. WSA z 5.5.2009 r., II SA/Ol 165/09).

Ważne
Użycie przez ustawodawcę określenia, iż pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii nie jest ani przypadkowe, ani pozostawione do uznania przez organ podejmujący uchwałę w tej kwestii. Ustawodawca wyraźnie, wprost to określił wprowadzając jeden wyjątek, tj. przypadek wyłączenia drogi z użytkowania (wyr. NSA z 20.2.2013 r., I OSK 1185/12). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności