W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1882 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22.10.2020 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 250 ze zm.), w celu wskazania największego udziału rodzaju paliwa, wytwórca ustala w jednostce kogeneracji część energii elektrycznej odpowiadającej udziałowi energii chemicznej dla:

1) paliwa gazowego,

2) paliwa stałego,

3) biomasy,

4) paliw innych niż wymienione w pkt 1–3

w energii chemicznej paliw zużywanych do wytwarzania energii ogółem, obliczoną na podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw.

Ważne

Z rozporządzenia wynika, że wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji w 2021 r.:

1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 160,70 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 204,48 zł/MWh;

3) opalanej biomasą, wynosi 295,00 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1–3, wynosi 76,42 zł/MWh.

Wartość referencyjna dla znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji w 2021 r.:

opalanej

w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż

(jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji)

wynosi

(zł/MWh)

paliwami gazowymi

50%, ale nie większych niż 60%

60%, ale nie większych niż 70%

70%, ale nie większych niż 80%

80%, ale nie większych niż 90%

90%, ale nie większych niż 100%

109,28

122,13

134,99

147,84

160,70 zł

paliwami stałymi

50%, ale nie większych niż 60%

60%, ale nie większych niż 70%

70%, ale nie większych niż 80%

80%, ale nie większych niż 90%

90%, ale nie większych niż 100%

81,79

112,46

143,14

173,81

204,48

biomasą

50%, ale nie większych niż 60%

60%, ale nie większych niż 70%

70%, ale nie większych niż 80%

80%, ale nie większych niż 90%

90%, ale nie większych niż 100%

118,00

162,25

206,50

250,75

295,00

paliwami innymi, niż wymienione wyżej

50%, ale nie większych niż 60%

60%, ale nie większych niż 70%

70%, ale nie większych niż 80%

80%, ale nie większych niż 90%

90%, ale nie większych niż 100%

45,85

51,97

58,08

67,25

76,42