W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1965 obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24.10.2021 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2022.

Zgodnie z art. 15 PromEnergElektrU, wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW lub w znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW może przystąpić do aukcji na premię kogeneracyjną.

Ważne

Dla potrzeb przeprowadzenia aukcji ustala się wartości referencyjne, które odpowiadają maksymalnej wysokości premii kogeneracyjnej, w złotych za 1 MWh, która może być złożona w ofercie przez uczestnika aukcji w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 PromEnergElektrU, w celu wskazania największego udziału rodzaju paliwa, wytwórca ustala w jednostce kogeneracji część energii elektrycznej odpowiadającej udziałowi energii chemicznej dla:

  1) paliwa gazowego,

  2) paliwa stałego,

  3) biomasy,

  4) paliw innych niż wymienione w pkt 1–3

– w energii chemicznej paliw zużywanych do wytwarzania energii ogółem, obliczoną na podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw.

Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, w której do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła zużywa się więcej niż jeden rodzaj wymienionego wyżej paliwa. Wartość referencyjna dla takiego wytwórcy wynika z określenia największego udziału rodzaju wymienionego wyżej paliwa zużywanego w jednostce kogeneracji.

Ważne

Minister energii określa, w drodze rozporządzenia, do 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

 • opalanych paliwami gazowymi,
 • opalanych paliwami stałymi,
 • opalanych biomasą,
 • innych niż wymienione w punktach wyżej

– biorąc pod uwagę istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania jednostek kogeneracji, koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym jednostka kogeneracji korzysta ze wsparcia.

Z rozporządzenia wynika, że w 2022 r. wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji:

  1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 320,27 zł/ MWh;

  2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 475,75 zł/ MWh;

  4) opalanej biomasą, wynosi 272,03 zł/ MWh;

  5) innej niż wymienione w pkt 1–3, wynosi 202,18 zł/ MWh

W 2022 r. wartość referencyjna dla znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji:

opalanej paliwami gazowymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

 • 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 217,78 zł/ MWh
 • 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 243,41 zł/ MWh
 • 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 269,03 zł/ MWh
 • 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 294,65 zł/ MWh
 • 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 320,27 zł/ MWh

opalanej paliwami stałymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

 • 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 190,30 zł/ MWh
 • 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 261,67 zł/ MWh
 • 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 333,03 zł/ MWh
 • 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 404,39 zł/ MWh
 • 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 475,75 zł/ MWh

opalanej biomasą, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

 • 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 108,81 zł/ MWh
 • 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 149,62 zł/ MWh

70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 190,42 zł/ MWh

80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 231,23 zł/ MWh

90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 272,03 zł/ MWh

innej niż wymienione w pkt 1–3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

 • 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 121,31 zł/ MWh
 • 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 137,48 zł/ MWh
 • 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 153,66 zł/ MWh
 • 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 177,92 zł/ MWh
 • 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 202,18 zł/ MWh