oraz
1) przy zamówieniach w przedziale od 501 do 1 500 euro netto zaproszenie do złożenia oferty kierowane jest do co najmniej dwóch Wykonawców,
2) przy zamówieniach w przedziale od 1 501 do 6 000 euro netto zaproszenie do złożenia oferty kierowane jest do co najmniej trzech Wykonawców,
3) przy zamówieniach w przedziale od 6 000 netto do wartości mniejszej niż równowartość kwoty w euro określonej w art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, zaproszenie do złożenia oferty kierowane jest do co najmniej czterech Wykonawców.

1. Umowa zawarta 9.12.2010 r. na czas nieokreślony o świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania w budynku Muzeum (4 razy w roku). Jest to kwota 188,46 zł netto (rocznie 753,00 zł netto).
2. Umowa zawarta 22.2.2012 r. na czas nieokreślony o oświadczenie usługi ochrony osób i mienia, realizowanej w formie monitoringu obiektu z zapewnieniem reakcji grup interwencyjnych. Jest to kwota 40 zł netto miesięcznie (rocznie 480,00 zł netto).
3. Umowa zawarta 1.12.2010 r. na czas nieokreślony o świadczenie usługi ochrony osób i mienia, realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na eksploatacji, konserwacji i naprawie elektronicznych urządzeń i systemu alarmowego sygnalizacyjnego zagrożenie ochranianych osób i mienia (4 razy w roku). Jest to kwota 230,00 zł netto (rocznie 920,00 zł netto).
4. Umowa zawarta 1.11.2000 r. na czas nieokreślony na dostawę usług internetowych – 12 miesięcy x 190,00 zł netto (rocznie 2 280,00 zł netto)
Czy w związku z tym, że w instytucjach publicznych nie zawiera się umów na czas nieokreślony, umowy powinny zostać wypowiedziane i zawarte na czas określony, czy jest możliwa forma aneksu do umowy ze zmianą na czas określony?
Czy w sytuacji gdybyśmy chcieli zawrzeć umowę na dostawę usług internetowych np. na 4 lata, o wartości szacunkowej 9 120,00 netto, to zgodnie z naszym regulaminem powinniśmy skierować zaproszenie do co najmniej trzech Wykonawców?

Wymóg stosowania ZamPublU zachodzi, o ile wartość zamówienia przekracza 30 000 euro. Zamówienia o mniejszej wartości udzielane są zatem poza ZamPublU, ale nie przestają być zamówieniami publicznymi. Tyle tylko, że są wyłączone spod obowiązku stosowania przepisów ZamPublU ze względu na wartość. Aby ustalić, czy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro i nie stosuje się ZamPublU, zamawiający musi najpierw opisać przedmiot zamówienia i ustalić jego wartość z należytą starannością oraz według reguł przewidzianych w ZamPublU.

Jeżeli zamówienia udziela się na czas nieoznaczony wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia. Przyjmuje się, że ten sposób szacowania należy co do zasady stosować w sytuacji, gdy zamówienie może być przedmiotem umowy na czas nieoznaczony. Wydaje się, że możliwe jest posiłkowanie się tym przepisem (sposobem ustalania wartości) także przy innych zamówieniach, aby móc odpowiedzieć na pytanie, czy stosuje się w ogóle przepisy ZamPublU (w tym ograniczające możliwość zawierania umów na czas nieoznaczony). W świetle powyższego oznacza to, że jeżeli wartość zamówienia ustalona według wymienionych zasad przewidzianych dla zamówień udzielanych na czas nieoznaczony nie przekracza progu 30 000 euro, to teoretycznie dopuszczalne jest udzielenie zamówienia na czas nieoznaczony (z zastrzeżeniem monitoringu wydatkowanej kwoty). Z uwagi bowiem na wartość zamówienia zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ZamPublU na mocy art. 4 pkt 8, w tym przepisów ograniczających jego swobodę w zawieraniu umów na czas nieoznaczony i nakazujących zawieranie umów na czas oznaczony. Z taką wartością mamy do czynienia w wymienionych przypadkach. Biorąc pod uwagę średni roczny koszt ww. umów, kwota progowa zostałaby osiągnięta po upływie co najmniej kilkunastu lat. Niezależnie od powyższego, trzeba mieć jednak w omawianym aspekcie także na względzie przepisy o finansach publicznych i oceniać racjonalność zawierania umów na czas nieoznaczony z punktu widzenia efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych. Warto zatem, aby zamawiający mimo małej wartości zawierał umowy na czas oznaczony np. na okresy 4 letnie. Wtedy wartością zamówienia byłaby wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia. Przy przyjęciu wydatków na poziomie podanym w pytaniu nie przekroczyłaby i tak progu z art. 4 pkt 8 ZamPublU, a zatem nie miałyby zastosowania jej przepisy. Takie rozwiązanie nie utrudni raczej działania zamawiającego, a niewątpliwie wyeliminuje ewentualne wątpliwości co do zgodności z ZamPublU bezterminowych umów. Ze względu na małe wartości ww. umów i powyższe argumenty należałoby więc dokonać przeglądu umów zawartych na czas nieoznaczony i podjąć się co najmniej ich aneksowania (zmiana na czas oznaczony). Trzeba przy tym mieć na uwadze różne okoliczności m.in. treść tych umów, regulamin wewnętrzny udzielania zamówień itp. Powstaje bowiem pytanie, czy kontynuowanie pierwotnej umowy (np. zawartej w 2000 r.) na zasadzie zaktualizowanej tj. tylko po przekształceniu w umowę na czas oznaczony, ale niekoniecznie korzystnej z innych względów dla zamawiającego, będzie wystarczającym rozwiązaniem w świetle ww. regulacji prawnych.Odnosząc się zaś do sytuacji, gdyby zamawiający chciał zawrzeć umowę na dostawę usług internetowych np. na 4 lata, o wartości szacunkowej 9 120,00 netto, to zasadne byłoby uwzględnienie odpowiednich wymogów wynikających z regulaminu wewnętrznego.