Obwieszczeniem Ministra Finansów z 13.8.2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2015 r. poz. 722) została ustalona kwota wartości poszczególnych rzeczy lub praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw z tytułu zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych, a także odsetek od zaległości. W 2016 r. zastaw będzie mógł być ustanowiony na rzeczy lub prawie majątkowym, których wartość w dniu ustanowienia zastawu wynosi co najmniej 12 400 zł. Kwota ta nie uległa zmianie w stosunku do 2015 r.