Warstwa elektroniczna i inne zmiany w zakresie dowodów osobistych

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 60 opublikowano ustawę z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Jeżeli chodzi o przepisy nowelizujące ustawę z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.; dalej: DowOsobU), z nowododanego art. 10a DowOsobU wynika, że dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną, a wiarygodność danych zawartych w jego warstwie graficznej można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie elektronicznej.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi: uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego, składanie podpisu osobistego, potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu, a także spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Natomiast z nowododanego art. 12a DowOsobU, warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:

1) dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN;

2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;

3) certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;

4) certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;

5) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Ponadto:

1) użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów (art. 12b DowOsobU);

2) warstwa elektroniczna dowodu osobistego jest zabezpieczona przed nieuprawnionym odczytem i nieuprawnioną zmianą danych w niej zamieszczonych, a dane posiadacza dowodu osobistego zapisane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego są zabezpieczone w sposób umożliwiający stwierdzenie, że zostały zamieszczone przez uprawniony do tego organ (art. 12c DowOsobU);

3) opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu, ale skutek ten wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę (art. 12d DowOsobU);

4) certyfikaty zawierają dane wymienione w art. 12e DowOsobU);

5) data końca okresu ważności certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu potwierdzenia obecności, co do zasady, jest tożsama z datą ważności dowodu osobistego (art. 12f DowOsobU); jednak certyfikaty w określonych sytuacjach może unieważnić minister spraw wewnętrznych.

Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz, organ gminy:

1) zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz

2) przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

W przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego kodu, organ gminy przechowa ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz będzie mógł odebrać go w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Po rozdziale 3 DowOsobU dodano rozdział 3a zatytułowany „Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego”. Wynika z niego m.in., że zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zasadniczo dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

Zgodnie z nowododanym art. 49a DowOsobU, kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadomi niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.

Zniszczeniu podlegają unieważnione dowody osobiste na zasadach określonych w art. 53a i 53b DowOsobU.

Natomiast zgodnie z art. 48, 49 i 50 nowelizacji:

1) dowody osobiste wydane przed 4.3.2019 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych;

2) sprawy wszczęte i niezakończone przed 4.3.2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych;

3) pierwsze przekazanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną do zniszczenia następuje po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności