Wadliwy obieg dokumentów może doprowadzić do naruszeń w zakresie ewidencji księgowej i sprawozdawczości

Krótko mówiąc, dane ujęte na kontach księgowych w ewidencji pozabilansowej oraz w sprawozdaniu Rb-Z, były inne aniżeli faktyczne zobowiązania gminy, które ją obciążają. Rozbieżność kwotowa dotyczyła kwoty 2 mln zł i sprawozdanie Rb-Z było „zawyżone” o tą kwotę w danym okresie sprawozdawczym. Do nieprawidłowości doszło wskutek braku bieżącego przekazywania danych o dokumentach finansowych pomiędzy referatami urzędu miasta, czyli nieprawidłowości wynikały z wadliwego obiegu dokumentów.

Dla przypomnienia, wspomniane sprawozdanie Rb-Z, to kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do SprOperFinR. Z § 3 ust. 1 SprOperFinR wynika zaś, że poręczenia stanowią jedną z części składowych sprawozdania Rb-Z:

1. Sprawozdanie Rb-Z składa się z następujących części:

1) część A - Zobowiązania według tytułów dłużnych;

2) część B - Poręczenia i gwarancje;

3) część C - Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego;

4) część D - Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych;

5) część E - Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;

6) część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania.

Regionalna izba obrachunkowa wskazała, że takie opóźnienia w ujmowaniu danych o poręczeniu kredytu w ewidencji księgowej i jednocześnie w nieprawdziwej wysokości w sprawozdaniu Rb-Z, naruszają przepisy art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 2 w zw. z ust. 1 i ust. 5 pkt 1 RachunkU.

Z podanych regulacji wynika zaś, po pierwsze, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Po drugie, księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Po trzecie, księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Po czwarte, księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.

Podsumowując, ustalenia wskazane w podanym wystąpieniu pokontrolnym regionalnej izby obrachunkowej stwierdzały poważne naruszenia w zakresie ewidencji księgowej i sprawozdawczości – odnośnie wykazywania danych finansowych związanych z udzielonym przez gminę poręczeniem kredytu. W tych okolicznościach niezbędne było dokonanie korekty sprawozdania Rb-Z. Izba wskazała także na konieczność bieżącego przekazywania przez pracowników referatu ds. gospodarki gruntami dowodów źródłowych mających wpływ na dane wykazywane w sprawozdawczości, którą to sprawozdawczością zajmuje się referat budżetowy.

Źródło: https://szczecin.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności