W kontekście sygnalizowanej problematyki należy odnieść się do art. 226 FinPubU. W ust. 1 postanowiono, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;

6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;

7) (uchylony)

8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych treści. Sprawdź

Natomiast w ust. 3 postanowiono, że w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1) nazwę i cel;

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiązań.

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje stanowisko zawarte w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 3.11.2022 r. (Nr 0102-337/22). W podanym rozstrzygnięciu organ nadzoru weryfikował uchwałę rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W uzasadnieniu organ nadzoru ustalił, że:

Rada Gminy (…), w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do badanej uchwały, w pozycji 1.3.1.2 wykazała przedsięwzięcie pn. „Beztroskie Przedszkolaki – Punkt Przedszkolny w Lipowinie – Beztroskie Przedszkolaki – Punkt Przedszkolny w (…)”, postanawiając, że łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynoszą „zero złotych”, w okresie jego trwania.

Na kanwie ww. zapisu wskazano, że rada gminy, niezgodnie z dyspozycją zawartą w treści art. 226 ust. 3 pkt 3, 4 i 5 FinPubU, nie określiła łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Wskazać zatem należy, że rada miasta (gminy) wprowadzając uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej albo jej zmianę, w przypadku tzw. przedsięwzięć, powinna dookreślić wszystkie ustawowo wymagane elementy. Zaniechanie w tym zakresie narusza przepisy art. 226 FinPubU.

Źródło: RIO w Olsztynie