W wykazie stanowisk pracowników samorządowych trzeba uwzględnić inspektora ochrony danych

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wystąpiła do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych, które umożliwią jednostkom samorządu terytorialnego zatrudnianie administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) - przyszłych inspektorów ochrony danych (IOD) - na samodzielnym stanowisku. W przesłanym piśmie GIODO zwraca uwagę, że problem ten nabierze szczególnego znaczenia po 25 maja 2018 r., gdy zaczną być stosowane przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nakładają one bowiem na podmioty z sektora publicznego obowiązek powołania inspektora ochrony danych.

Obecnie powołanie inspektora ochrony danych przez jednostki samorządu terytorialnego jest przywilejem. Jednak po 25 maja 2018 r., zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO, stanie się obowiązkiem.

Problemem jest jednak to, że w wykazie stanowisk stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie ma osobnego stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji (inspektora ochrony danych). Na razie jednostki samorządu próbują w różny sposób radzić sobie z tym problemem. Między innymi obowiązki w tym zakresie albo powierzają pracownikom zatrudnionym na innych stanowiskach, albo zlecają je na zewnątrz. Takie rozwiązania są możliwe do zastosowania, ale - jak podkreśla dr Edyta Bielak-Jomaa w swoim wystąpieniu do minister rodziny, pracy i polityki społecznej - pamiętać trzeba, że spełnione muszą być przy tym dodatkowe warunki. Osoba taka musi bowiem:

1) podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych,

2) mieć zapewnioną niezależność w wykonywaniu zadań ABI (IOD), a inne należące do niej obowiązki nie mogą negatywnie na nią wpływać,

3) dysponować czasem wystarczającym do wykonywania zadań ABI (IOD), przy uwzględnieniu m.in. liczby obowiązków czy stopnia ich skomplikowania.

W opinii GIODO, po rozpoczęciu stosowania RODO, które wzmacnia pozycję IOD, problem nieuwzględnienia takiej osoby w wykazie stanowisk może narastać.

GIODO podkreśla, że rozwiązanie tej kwestii poprzez działania pozalegislacyjne nie jest możliwe, gdyż rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych reguluje zarówno warunki wynagradzania pracowników samorządowych, jak i minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach. Istnieje zatem pilna potrzeba jego zmiany poprzez uzupełnienie wykazu stanowisk o administratora bezpieczeństwa informacji (inspektora ochrony danych).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności