Jedna z gmin w województwie świętokrzyskim zadała pytanie, czy niewykorzystane pieniądze, zgromadzone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi, można przeznaczyć na zakup komputerów dla pracowników, świadczących pracę w trybie zdalnym? Wysłanie pracowników na tzw. „home office” wynikało, jak zaznaczyła gmina, z występowania zachorowań na COVID-19 oraz kwarantanny pracowników urzędu.

Odpowiadając na to pytanie (sygn. WI.54,66,2020) Izba wskazała, że art. 15qc KoronawirusU stanowi, że do 31.12.2020 r. wójt, burmistrz, prezydent miasta może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W tej sytuacji ważne jest zdefiniowanie pojęcia „przeciwdziałania COVID-19”. W odpowiedzi RIO wskazała, że art. 2 KoronawirusU rozumie przez to „wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych”.

Kolejny artykuł tej ustawy pozwala pracodawcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także w czasie trzech miesięcy po ich odwołaniu na to, by polecić pracownikowi wykonywanie pracy w trybie zdalnym. Takie polecenie można wydać, jeśli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania pracy w tym trybie. Po stronie pracodawcy jest zapewnienie narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną.

Z tego powodu RIO uznała, że przytoczone w jej odpowiedzi przepisy pozwalają na wykorzystanie środków uwzględnionych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup komputerów dla pracowników świadczących pracę w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz ochroną pracowników przed zachorowaniami.