W uchwale w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie można ograniczyć częstotliwości dokonywania zmiany opłat czynszowych

Z punktu widzenia podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje zawarte w OchrLokU, w szczególności art. 21 ust. 2 pkt 4 oraz art. 9 ust. 1b.

Z pierwszej regulacji wynika, że wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej 5 kolejnych lat i obejmować w szczególności zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Z kolei w drugim przepisie podano, że podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać.

Na kanwie ww. przepisów na uwagę szczególną zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 1.2.2022 r. (P-1.4131.28.2022.AA; https://www.szczecin.uw.gov.pl), w którym organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii:

1) stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali – w przypadku nieruchomości należących do gminnego zasobu mieszkaniowego – określa wójt. Rada gminy natomiast upoważniona jest – na podstawie ww. art. 21 ust. 2 pkt 4 OchrLokU – jedynie do określenia zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu. Może ona zatem postanowić w szczególności o przesłankach determinujących podwyższenie lub obniżenie stawek czynszu, nie może natomiast ustalić stawki bazowej czynszu, czy też wskazać, kiedy i jak często może nastąpić zmiana stawki bazowej. Kompetencja ta bowiem została przekazana wójtowi.

2) zapis, zgodnie z którym zmiana wysokości stawki bazowej nie może nastąpić częściej niż raz do roku ogranicza organowi wykonawczemu gminy możliwość podwyższenia stawki czynszu zgodnie z ww. art. 9 ust. 1b OchrLokU. Zaakcentowano również, że działanie takie, jest niedopuszczalne, bowiem rada gminy nie może ani rozszerzać, ani ograniczać uprawnień wójta zastrzeżonych w ustawie, gdyż nie została do tego wyraźnie upoważniona.

Finalnie z ww. względów, organ nadzoru zakwestionował zapis, że: (…) zmiana wysokości stawki bazowej nie może nastąpić częściej niż raz do roku.

Podsumowując, stanowisko Wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może zawężać ustawowych uprawnień organu wykonawczego w zakresie częstotliwości zmian opłat czynszowych w lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. Ustawodawca przyznał bowiem wójtowi kompetencję w zakresie podwyższania czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie częściej niż co 6 miesięcy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności