W uchwale budżetowej nie należy wskazywać źródeł pokrycia udzielanych z budżetu gminy pożyczek krótkoterminowych

W ocenie regionalnej izby obrachunkowej ww. zapisy naruszają przepisy art. 211 ust. 1 i 4 FinPubU. Warto jednak w tym miejscu także przypomnieć, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d SamGminU – do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym.

Jednocześnie warto dodać, że w orzecznictwie regionalnych izba obrachunkowych akcentuje się, że czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji dokonuje w gminie organ wykonawczy. Do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy natomiast ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez organ wykonawczy w roku budżetowym (a nie podejmowanie uchwał w konkretnych sprawach).

Z podanych zaś wyżej regulacji prawnych art. 211 FinPubU wynika zaś, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

W podanej na wstępie uchwale regionalna izba obrachunkowa wskazała również, że przedmiotowy zakres uchwały budżetowej określa art. 212 FinPubU. 

Dalej w uchwale regionalna izba podała, że: W związku z tym, że udzielane w roku budżetowym przez wójta pożyczki krótkoterminowe nie podlegają planowaniu w budżecie gminy po stronie przychodów oraz rozchodów, wskazanie źródła, z którego zostaną udzielone, stanowi nieistotne naruszenie prawa.

Podsumowując, z powyższego wynika, że w uchwale budżetowej gmina nie powinna wskazywać źródeł, z których pokryte zostaną pożyczki udzielane z budżetu gminy, przy założeniu, że chodzi o pożyczki krótkoterminowe spłacane w danym roku. 

Źródło: http://bip.rzeszow.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności