W ocenie regionalnej izby obrachunkowej ww. zapisy naruszają przepisy art. 211 ust. 1 i 4 FinPubU. Warto jednak w tym miejscu także przypomnieć, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d SamGminU – do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym.

Jednocześnie warto dodać, że w orzecznictwie regionalnych izba obrachunkowych akcentuje się, że czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji dokonuje w gminie organ wykonawczy. Do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy natomiast ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez organ wykonawczy w roku budżetowym (a nie podejmowanie uchwał w konkretnych sprawach).

Z podanych zaś wyżej regulacji prawnych art. 211 FinPubU wynika zaś, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

W podanej na wstępie uchwale regionalna izba obrachunkowa wskazała również, że przedmiotowy zakres uchwały budżetowej określa art. 212 FinPubU. 

Dalej w uchwale regionalna izba podała, że: W związku z tym, że udzielane w roku budżetowym przez wójta pożyczki krótkoterminowe nie podlegają planowaniu w budżecie gminy po stronie przychodów oraz rozchodów, wskazanie źródła, z którego zostaną udzielone, stanowi nieistotne naruszenie prawa.

Podsumowując, z powyższego wynika, że w uchwale budżetowej gmina nie powinna wskazywać źródeł, z których pokryte zostaną pożyczki udzielane z budżetu gminy, przy założeniu, że chodzi o pożyczki krótkoterminowe spłacane w danym roku. 

Źródło: http://bip.rzeszow.rio.gov.pl