Zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do projektu nowelizacja ma na celu wprowadzenie na gruncie tzw. ustaw procesowych (KPA, KPC, KPK, Ordynacja podatkowa, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), jednolitych rozwiązań w zakresie skutków nadania lub złożenia w określony sposób pisma procesowego (https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,129.html).
Istotą zmiany w odniesieniu do kodeksu postępowania administracyjnego jest doprecyzowanie kwestii zachowania terminu procesowego na gruncie tej ustawy. Dotychczasowy art. 57 ust. 5 ma być zmieniony w pkt. 2, 4, 6. Po tej zmianie odpowiednio termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczeniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; złożone przez żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w dowództwie jednostki wojskowej; złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu.

Projekt skierowano do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.