W Sejmie trwają prace nad zwiększeniem w 2022 r. dopłat na przewozy autobusowe

Zgodnie z jednym z projektowanych zapisów (art. 63):

W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717 i 802) użyte w art. 21 oraz w art. 30a ust. 2 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2022 r.”.

Wskazana regulacja ma dokonać zmian we wspomnianej FundRozwAutobU, w szczególności dotyczy art. 30a FundRozwAutobU, który dotąd miał brzmienie następujące:

1. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. dopłatę, o której mowa w art. 23 ust. 1, ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. 

2. Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Rzecz jasna chodzi w podanym zakresie o dopłatę do wozokilometra, która ma ulec zwiększeniu jeszcze na 2022 r.

W tym zakresie warto wspomnieć o motywach projektodawcy gdzie wskazano m.in., że: W związku tym, wydłużenie do końca 2022 r. obowiązywania zwiększonej kwoty dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będzie istotnym wsparciem dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizowania autobusowego transportu zbiorowego na swoim obszarze i przyczyni się do zwiększenia dostępności do połączeń autobusowych dla mieszkańców. Jest to istotne wsparcie w kontekście pandemii wirusa SARS-CoV-2. 

Inna ważna zmiana z perspektywy samorządów, to projektowany art. 53 gdzie przewiduje się zmiany w PromZatrU. W tym zakresie proponuje się dodano nowych przepisów w tej ustawie m.in., w zakresie:

Art. 108e. 1. W roku 2022 w celu wsparcia samorządów powiatów, realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym samorządom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów określonych w ust. 2. 

2. W roku 2022 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, przeznacza się środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Z uzasadnienia projektu wynika zaś, że celem wprowadzenia tych przepisów jest wsparcie samorządów powiatów, realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych. Minister właściwy do spraw pracy w roku 2022 ma przekazać środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą.

Podsumowując, obie wskazane propozycje legislacyjne należy ocenić pozytywnie. Ukierunkowane są one na wzmocnienie sytuacji finansowej samorządów w różnych dziedzinach ich działalności w roku budżetowym 2022 r.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności