Odliczeniu podlegają również poniesione koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Preferencja ta nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców, ale mogą z niej korzystać jedynie podatnicy będący mikroprzedsiębiorcą, małymi lub średnimi przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wyższy limit odliczenia

Limity odliczeń w ramach ulgi na badanie i rozwój (tzw. koszty kwalifikowane), o której mowa w art. 26e ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) za rok 2017 są wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Daje to możliwość wyższego odliczenia od podstawy opodatkowania.

Dla podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami limit w 2017 r. wynosi 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych (limit ten podniesiono z 30% dla kosztów osobowych i z 20% dla pozostałych kosztów).

Pozostali podatnicy mogą odliczyć 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów osobowych (zwiększenie z 30%) oraz 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych (do końca 2016 r. było to 10%).

Wydłużenie okresu dokonania odliczenia

Poniesione koszty kwalifikowane można odliczyć w dłuższym okresie. Co do zasady odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli jednak kwota dochodu uzyskanego przez podatnika za ten rok jest niższa niż kwota przysługujących mu odliczeń lub podatnik poniósł stratę, to może on dokonać odliczenia pozostałej części niewykorzystanej ulgi na działalność rozwojową w zeznaniu podatkowym składanym w kolejnych 6 latach podatkowych (do końca 2016 r. były to tylko 3 lata).