W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje CzystGmU.

W art. 4 ust. 2 CzystGmU m.in. postanowiono, że regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (…)

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, (…)

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

i inne zasady tamże wymienione, w tym fakultatywne wymienione w ust. 2a.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 4.3.2022 r. (PN.4131.57.2022; https://www.lublin.uw.gov.pl), w którym zakwestionowano m.in. zapis o treści:

Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały zmieniającej Nr XXXIX/284/22 – § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) bioodpady stanowiące odpady komunalne – w miesiącach od kwietnia do listopada nie rzadziej niż raz w miesiącu”.

Dokonując oceny prawnej ww. zapisu organ nadzoru m.in. wskazał, że narusza on regulacje prawne art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z ust. 2 pkt 3 CzystGmU, na podstawie którego ustawodawca zobowiązał radę gminy do określenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy kwestii selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Jak podano, ww. zapisy nie wypełniają zakresu upoważnienia do określenia częstotliwości odbierania frakcji odpadów komunalnych – bioodpadów od właścicieli nieruchomości. W uchwale rada gminy określiła wprawdzie, że bioodpady będą odbierane w okresie od kwietnia do listopada, natomiast brak jest regulacji dotyczących częstotliwości odbierania bioodpadów w pozostałych miesiącach, tj. od grudnia do marca.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy pominąć określenia częstotliwości odbierania bioodpadów w którymkolwiek z miesięcy danego roku kalendarzowego.