W regulaminie utrzymania czystości i porządku nie można pominąć zapisów dotyczących częstotliwości odbierania bioodpadów w określonych miesiącach w roku kalendarzowym

W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje CzystGmU.

W art. 4 ust. 2 CzystGmU m.in. postanowiono, że regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (…)

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, (…)

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

i inne zasady tamże wymienione, w tym fakultatywne wymienione w ust. 2a.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 4.3.2022 r. (PN.4131.57.2022; https://www.lublin.uw.gov.pl), w którym zakwestionowano m.in. zapis o treści:

Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały zmieniającej Nr XXXIX/284/22 – § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) bioodpady stanowiące odpady komunalne – w miesiącach od kwietnia do listopada nie rzadziej niż raz w miesiącu".

Dokonując oceny prawnej ww. zapisu organ nadzoru m.in. wskazał, że narusza on regulacje prawne art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z ust. 2 pkt 3 CzystGmU, na podstawie którego ustawodawca zobowiązał radę gminy do określenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy kwestii selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Jak podano, ww. zapisy nie wypełniają zakresu upoważnienia do określenia częstotliwości odbierania frakcji odpadów komunalnych – bioodpadów od właścicieli nieruchomości. W uchwale rada gminy określiła wprawdzie, że bioodpady będą odbierane w okresie od kwietnia do listopada, natomiast brak jest regulacji dotyczących częstotliwości odbierania bioodpadów w pozostałych miesiącach, tj. od grudnia do marca.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy pominąć określenia częstotliwości odbierania bioodpadów w którymkolwiek z miesięcy danego roku kalendarzowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności