W kontekście podanej problematyki w pierwszej kolejności przytoczyć należy regulacje WodaŚciekU, w szczególności art. 19 ust. 5.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączania do sieci;

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Na kanwie powyższych regulacji warto odnotować najnowsze stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym  Wojewody Świętokrzyskiego z 3.1.2022 r. (PNK.I.4130.126.2021; źródło:  https://www.kielce.uw.gov.pl/pl), w którym organ nadzoru zakwestionował m.in. zapisy dotyczące okresu, na jaki jest zawierana umowa pomiędzy ww. przedsiębiorstwem a odbiorcą usług oraz zapisy dotyczące możliwości rozwiązania umowy w określonych przypadkach. 

W argumentacji prawnej wskazano m.in., że ww.  postanowienia regulaminu stanowią nieuprawnioną ingerencję organu stanowiącego w treść umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Nadto, podano, że z art. 6 ust. 3 pkt 3 WodaŚciekU wynika, że prawa i obowiązki stron umowy określa umowa, co wyklucza możliwość regulacji tych kwestii w regulaminie. Próba ich ujęcia w regulaminie stanowi niedopuszczalną ingerencję w treść umowy, do czego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie jest upoważniony. Jednocześnie dodano, że źródłem praw i obowiązków stron powinna być przede wszystkim umowa, a regulamin winien określać jedynie te kwestie, które zostały wskazane w art. 19 WodaŚciekU.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może w uchwale w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ujmować zapisów dotyczących umów, które zawiera przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcą usług.