W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje PrOchrŚrod. Dla przypomnienia, punktem wyjścia dla wprowadzania przez samorządy programów dotacyjnych ukierunkowanych na ochronę środowiska jest art. 403 ww. ustawy. 

Z ust. 4‒5 tego artykułu wynika zaś, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów FinPubU z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: (…)

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Nadto, zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w  rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium RIO we Wrocławiu z 17.1.2022 r. (2/2022; https://bip.wroclaw.rio.gov.pl). Organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim wskazano, że bez stosownej podstawy prawnej w załączniku nr 4 do regulaminu określony został wzór umowy w przedmiocie udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie gminy, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania. Ponadto, organ nadzoru zwrócił uwagę na fakt, że z ww. art. 403 ust. 5 PrOchrŚrod nie wynikają dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego kompetencje do ustalania postanowień umów zawieranych z podmiotami otrzymującymi dotacje. Do dotacji celowych udzielanych na podstawie wskazanego artykułu zastosowanie mają przepisy FinPubU. Wreszcie zwrócono uwagę na art. 250 FinPubU, z którego wynika, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności:

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji;

2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w niniejszym dziale.

Z powyższego wynika więc, że określenie elementów umowy (wzoru) wykracza poza zakres przyznanej radzie gminy kompetencji do stanowienia prawa.

Podsumowując, rada gminy nie może w regulaminie dotacji na wymianę kotłów centralnego ogrzewania rada gminy określić wzorca umowy dotacyjnej. Pozostaje w sferze kompetencji wójta gminy