W ramach gospodarowania odpadami rada gminy może ustanowić zwolnienie z opłaty ale dla rodzin wielodzietnych bez wymogu posiadania przez nie KDR

W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU, w której zgodnie z art. 6k ust. 4 rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 PomSpołU, lub rodziny wielodzietne, o których mowa w KartaDRU

Wskazana regulacja odwołuje się do KartaDRU, gdzie w art. 2 m.in. postanowiono, że karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych. Z kolei w art. 4 ust. 1‒2 postanowiono, że prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) ‒ przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko ‒ przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 WspRodzU.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w  rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium RIO w Rzeszowie z 4.1.2022 r. (I/37/2022;  https://bip.rzeszow.rio.gov.pl), w którym organ nadzoru wskazał m.in., że: (…) naruszyła w istotny sposób przepis art. 6k ust. 4 CzystGmU, gdyż określiła wielkość zwolnienia właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, w zależności zarówno od zamieszkiwania członków tych rodzin na tych nieruchomościach, jaki i od faktu posiadania przez nich Karty Dużej Rodziny, w sytuacji, gdy przepis ten uzależnia wprowadzenie zwolnienia właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, jedynie od faktu zamieszkiwania członków rodzin wielodzietnych na nieruchomościach objętych tym zwolnieniem.

Finalnie organ nadzoru stwierdził nieważność w całości uchwały rady gminy z powodu sprzeczności z ww. art. 6k ust. 4 CzystGmU. 

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium RIO jest prawnie uzasadnione. Jedyną przesłanką udzielenia zwolnienia jest fakt zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, czyli z minimum trojgiem dzieci. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności