Zgodnie z treścią art. 41b ust. 3 PrGeodKart, który wejdzie w życie 1.1.2021 r.:

„3. Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;

2) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;

3) informatyzacja zasobu;

4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;

5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;

(….)”.

Wspomniane odesłanie m.in. do ust. 2 ww. art. 41b PrGeodKart oznacza zaś, że chodzi o środki pochodzące z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu.

Taka konstrukcja prawna oznacza, że wspomniane środki mogą być przeznaczone od 2021 r. tylko w ramach budżetu danego roku – na ww. cele określone wyżej w ust. 3. Z racji takiej specyfiki powyższym przepisom należy więc przypisać status tzw. szczególnych zasad wykonywania budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 FinPubU. Z jego treści wynika, że w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw. Warto jednocześnie dodać, że zbliżone rodzajowo zapisy funkcjonują już od wielu lat na kanwie innych aktów prawnych. Można tu przywołać art. 403 ust. 1 i 2 PrOchrŚrod.

W każdym bądź razie, w projekcie budżetu na 2021 r. organ wykonawczy winien uwzględnić ww. zasadę – w odniesieniu do wpływów, o których mowa w art. 41b PrGeodKart.

Ważne

Zarząd powiatu opracowując projekt budżetu na 2021 r. winien przy konstruowaniu uwzględnić nowe wymogi w zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu w odniesieniu do podanych środków. Ogólnie rzecz ujmując, środki te są niejako „znaczone”, bowiem będą mogły zostać przeznaczone (w wysokości nie mniejszej niż kwota za ubiegły rok) tylko na cele określone w art. 41b PrGeodKart. Jest to więc wyłom od ogólnej zasady budżetowej niefunduszowania, czyli jedności materialnej budżetu – która zakłada brak powiązania określonych wpływów z określonymi wydatkami.