Pomimo tego, że przedmiotowa ustawa nie została jeszcze publikowana w Dzienniku Ustaw, należy zwrócić uwagę na konsekwencję jej wejścia w życie – wśród licznej grupy zmienianych i dodawanych przepisów, znalazła się również modyfikacja art. 5 ust. 4 ustawy z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 298 ze zm.). Nowa treść tego przepisu brzmi: „Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego”. Oznacza to, że uległa zmianie delegacja do podjęcia uchwał przez organ stanowiący gminy.

Zgodnie jednak z art. 9 ustawy zmieniającej, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność i mogą być zmieniane na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W związku z tym, w gminach, w których zostały podjęte uchwały na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych prac, by utrzymać je w mocy. Jednakże będą one wciąż dotyczyćjedynie dymu tytoniowego. Aby je uaktualnić do nowego brzmienia ustawy, wystarczająca będzie zmiana brzmienia dotychczasowej uchwały.

Podejmując uchwałę w sprawie stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego, należy wziąć pod uwagę definicje legalne papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych. Zgodnie ze znowelizowanym art. 2 ustawy, za papieros elektroniczny należy uważać taki wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika; papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridży jednorazowych. Aby zatem była mowa o papierosie elektronicznym, nie musi on być wykorzystywany do spożywania pary zawierającej nikotynę, ale wystarczy, że ma taką możliwość.

Nowatorskim wyrobem tytoniowym , zgodnie z przepisami ustawy, jest wyrób tytoniowy (wyrób przeznaczony do spożycia przez konsumentów, składający się, nawet częściowo, z tytoniu, w tym zmodyfikowanego genetycznie) inny niż papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania doustnego, a zatem każdy wyrób zawierający tytoń, który nie został jeszcze nazwany i uwzględniony w przepisach ustawy.

Reasumując należy podkreślić, że po wejściu w życie przepisów niniejszej ustawy, jakiekolwiek zmiany dokonywane w aktach prawa miejscowego określających strefy wolne od dymu tytoniowego powinny przewidzieć uwzględnienie nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Ustalając te strefy, rada gminy nie może pominąć żadnego wyrobu, o którym stanowi art. 5 ust. 4 ustawy.