Wskazany akt prawny został wydany na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 5 ust. 2 GospNierU, gdzie postanowiono, że:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskaźniki zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości, nie później niż w terminie 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego te wskaźniki dotyczą, z podziałem na województwa.

Warto wskazać, że zmiana ww. wskaźnika ma związek z art. 5 ust. 1 GospNierU, z którego wynika, że: waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Zatem, ww. wskaźnik waloryzacji ma odniesienie do różnych przypadków „operacji” dotyczących nieruchomości a określonych enumeratywnie w ustawie. Zaliczyć do nich można m.in. następujące przypadki:

1) art. 68 ust. 2 GospNierU:

Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

2) art. 132 ust. 3 GospNierU:

Wysokość odszkodowania ustalona w decyzji podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty. Waloryzacji dokonuje organ, osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do zapłaty odszkodowania.

3) art. 148 ust. 3 GospNierU:

Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona w decyzji podlega waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana została decyzja, do pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty.

4) art. 217 ust. 2 GospNierU”

Osoby, które zostały pozbawione własności nieruchomości w wyniku wywłaszczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r., w razie zwrotu tych nieruchomości, zwracają odszkodowanie zwaloryzowane, w wysokości nie większej niż 50% aktualnej wartości tych nieruchomości.

Dane podane we wskazanym obwieszczeniu są istotne z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki te muszą bowiem uwzględniać te parametry przy obliczaniu różnego typu świadczeń określonych w GospNierU. Dotyczy to zarówno przypadków, w których świadczenia pieniężne przysługują samym jednostkom samorządowym, jak i przypadków, w których świadczenia te przysługują zainteresowanym podmiotom.

Podsumowując należy wskazać, że wskazany akt prawny jest istotny nie tylko z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego, ale ma także znaczenie w perspektywie sfery budżetowej tych jednostek.