Analizę podanego zapytania warto poprzedzić wskazaniem, że na mocy rozporządzenia z 7.3.2022 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561) wprowadzono w § 1 m.in. zapis, że:
§ 4b. Terminy określone w art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2022 r., przedłuża się o 30 dni.

Wskazany przepis jakkolwiek pochodzi z marca br. to ma bardzo istotne znaczenie w kontekście czerwca i lipca 2022 r., albowiem wydłuża terminy z art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 270 ust. 1 i 4 FinPubU. Dla przypomnienia, z art. 270 ust. 1 i 4 FinPubU wynika, że:

1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

(…)

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Wskazane w tych przepisach terminy zostały więc przedłużone o 30 dni, czyli odpowiednio do 30 czerwca i do 30 lipca br. Co jednak istotne, z ww. przepisów nie wynika jednak wprost, czy przedłużono termin z art. 271 FinPubU, a dotyczący podjęcia uchwały absolutoryjnej, gdzie nadal figuruje treść sugerująca termin do 30 czerwca br. Taki zapis może wprowadzać w błąd.

1. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:

(…).

Należy jednak odnotować, że ww. przepis uległ jednak wydłużeniu wskutek nadal obowiązującego zapisu z art. 15zzh ust. 3 KoronawirusU, gdzie podano, że:

3. W przypadku określenia w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, nowego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do dnia wskazanego w tym rozporządzeniu. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu lub zarządu województwa, o którym mowa w art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie 15 dni przed dniem wskazanym w rozporządzeniu.

Wskutek powyższego enigmatycznego zapisu należy uznać, że termin na podjęcie uchwały absolutoryjnej w JST jest jednak wydłużony – do 30 lipca br.