Nowe obwieszczenie zostało wydane na mocy upoważnienia ustawowego z art. 136 ust. 2 PrGeolGórn. Wskazane obwieszczenie ustala nowe (wyższe) wysokości stawek:

1) za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,

2) za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

3) za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy,

4) eksploatacyjnych,

5) z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

6) z tytułu podziemnego składowania odpadów,

7) z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Biorąc powyższe pod uwagę należy pamiętać o tym, że m.in. gminy partycypują we wpływach z tych opłat (gminy ich nie pobierają, a tylko mają określone udziały z wpływów z tytułu tych opłat). Wynika to z kolei z przepisu art. 141 PrGeolGórn, gdzie postanowiono, że:

1. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym dziale, w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW.

1a. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym dziale, w zakresie węglowodorów, w 60% stanowią dochód gminy, w 15% dochód powiatu, w 15% dochód województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, a w 10% dochód NFOŚiGW.

2. Jeżeli działalność jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, jednego powiatu lub jednego województwa, opłaty stanowią ich dochód proporcjonalnie odpowiednio do wielkości powierzchni terenu objętego działalnością albo ilości wydobytej kopaliny, ilości wprowadzonej do górotworu substancji, odpadów albo dwutlenku węgla.

3. Wpływy z tytułu opłat za działalność prowadzoną w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w całości stanowią dochód NFOŚiGW.

Wskazane środki należne gminie stanowią zaś z formalnego punktu widzenia dochód gminy, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 12 DochSamTerytU, gdzie wskazano, że źródłem dochodów własnych gminy są inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Zatem, z powyższego należy wnioskować, że wskutek zwiększonego poziomu opłat na mocy ww. obwieszczenia, zyskają też na tym gminy. Wskaźnik procentowy wpływów gmin jest bowiem stały i wynosi 60%. Zakładając więc wzrost stawek przy możliwym wzroście aktywności przedsiębiorców, co jest wysoce prawdopodobnym, to wydaje się, że będzie to z korzyścią dla lokalnych samorządów, rzecz jasna tych samorządów, na terenie których prowadzony jest dany typ działalności np. w zakresie poszukiwania kopalin, czy składowania odpadów.