W 2021 r. nadal będzie możliwość zwolnienia przedsiębiorców z opłat za sprzedaż alkoholu

Projekt ten przewiduje nowelizację regulacji prawnej art. 31zzca KoronawirusU. Zgodnie z aktualnym jego brzmieniem:

art. 31zzca 1. Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.

2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

3. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Z treści ww. norm wnioskować należy, że obowiązują jedynie do końca br. Projektodawca zdecydował się jednakże przedłużyć wskazane mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców również na 2021 r. Znalazło to odzwierciedlenie w projektowanym art. 1 pkt 27 ww. projektu rządowego, gdzie postanowiono, w sposób następujący:

27) w art. 31zzca:

a) w ust. 1 po wyrazach „w 2020 r.” dodaje się wyrazy „lub w 2021 r.”;

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę:

1) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;

2) za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

3. Termin wniesienia opłaty należnej w:

1) 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;

2) 2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.”;

Z porównania ww. norm prawnych (aktualnie jeszcze obowiązującej na 2020 r.) i tej projektowanej wynika więc, że są one rodzajowo do siebie zbliżone. W obu przypadkach do fakultatywnej decyzji rady gminy pozostawiono ewentualne zwolnienie przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w AlkU, bądź wydłużenie terminu na uiszczenie opłaty do 31.12.2021 r. Co jednak istotne, obie te regulacje, zarówno aktualnie obowiązująca, jak i ta projektowana na 2021 r., nie zostały przewidziane dla opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W praktyce oznacza to, że pominięto ponownie w ww. preferencjach m.in. sklepy detaliczne dokonujące sprzedaży napojów alkoholowych, bez jakichkolwiek wyjątków. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że w tych właśnie przypadkach ustawodawca również powinien wprowadzić jakieś rozwiązania, bowiem sprzedażą napojów alkoholowych nie zajmują się jedynie sklepy wielkopowierzchniowe, ale i małe sklepy, często rodzinne z polskim kapitałem. Te podmioty również ucierpiały pośrednio wskutek COVID-19, w tym w aspekcie pogorszenia sytuacji finansowej i spadku przychodów. Warto więc rozważyć stworzenie dla rady gminy możliwości wprowadzenia preferencji również dla wybranych podmiotów, które sprzedają napoje alkoholowe do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Podsumowując, co do zasady, proponowane rozwiązania na 2021 r. wydają się być słuszne. Stanowią one w znacznej mierze kontynuację rozwiązań na 2020 r. Wydaje się jednak, że należy rozważyć interes ekonomiczny także niewielkich podmiotów gospodarczych, poprzez uwzględnienie w projekcie zapisów umożliwiających gminom wprowadzanie określonych mechanizmów wsparcia także dla tych podmiotów, które z racji znacznie słabszej pozycji rynkowej wymagają silniejszego wsparcia finansowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności