W 2018 r. z tytułu IKZE możemy odliczyć nawet 5331,60 zł

Odliczenia tego można dokonać jedynie do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Z odliczenia takiego mogą skorzystać także podatnicy rozliczający się wg tzw. podatku liniowego, co wynika z treści art. 30c ust. 2 PDOFizU. Tym samym, to niewątpliwie korzystne dla podatników rozwiązanie wymaga analizy wartości dokonanych przez podatnika wpłat na IKZE, wartości limitu przysługującego podatnikowi w danym roku, a także wyeliminowania istnienia przesłanek negatywnych, a zatem tych których zaistnienie prowadzi do wyłączenia uprawnienia do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o wartość wpłat na IKZE. I właśnie w tym ostatnim zakresie koniecznym staje się wskazanie na brzmienie art. 26 ust. 13a PDOFizU. Norma ta stanowi bowiem, że wydatki wskazane w treści art. 26 ust. 1 PDOFizU, zatem także te które zostały wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2b PDOFizU, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Drugi istoty wyznacznik w zakresie realizacji omawianego uprawnienia stanowi właściwe ustalenie limitu odliczenia, którego można dokonać do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Brzmienie art. 4 ust. 2 ustawy z 20.4.2014 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U.2016 poz. 1776; dalej: IKZEU) - wskazuje, że oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKZE (z zastrzeżeniem regulacji art. 14 i 23 IKZEU). Z kolei, stosownie do brzmienia art. 13a ust. 1 IKZEU wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Odpowiednio, obwieszczeniem z 26.10.2016 r. (M.P. z 2017 r., poz. 995) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w art. 13a ust. 1 IKZEU, w roku 2018 wynosi 5331,60.

Oznacza to zatem, że stosując ulgę o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2b PDOFizU podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy opłacają podatek wg najwyższej stawki podatku będą mogli osiągnąć w roku 2018 korzyść podatkową z tytułu wpłat na IKZE nawet w wysokości 1706,11 zł.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności