Wartość minimum ustawowego została wskazana w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12.9.2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. poz. 1747). Wzrost w stosunku do tegorocznej płacy przełoży się na wiele świadczeń. Jakich?

Różne wartości netto minimalnego wynagrodzenia

Zakładamy, że w przyszłym roku nie zmienią się wartości podatku dochodowego od osób fizycznych (18% i 32%), koszty uzyskania przychodu (KUP podstawowe – 111,25 zł, podwyższone – 139,06 zł) oraz finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalna – 9,76%, rentowa – 1,5%, chorobowa – 2,45%) oraz zdrowotne (9%, a odliczana od podatku – 7,75%). W takim razie minimalne wynagrodzenie netto dla pracownika pełnoetatowego będzie wynosić:

1) 1530 zł – z podstawowymi KUP i kwocie zmniejszającej podatek,

2) 1483 zł – z podstawowymi KUP i braku kwoty zmniejszającej podatek,

3) 1535 zł -z podwyższonymi KUP i kwocie zmniejszającej podatek,

4) 1488 zł – z podwyższonymi KUP i braku kwoty zmniejszającej podatek.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Zatem w 2018 r. najniższa podstawa wyniesie 1812,09 zł.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Wartość odprawy przysługującej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od stycznia 2018 r. – 31 500 zł.

Podstawa wymiaru składek prowadzących działalność na preferencyjnych zasadach

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych warunków ich naliczania – będzie wynosić 630 zł (nie może być niższa od kwoty stanowiącej 30% minimalnej pensji.

Podstawa wymiaru składek osób opiekujących się dzieckiem i pracowników na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne dla osób fizycznych, które na obszarze Polski sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jakiegokolwiek tytułu w 2018 r. to 1575 zł (75 % minimalnego wynagrodzenia).

Tyle samo wyniesie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

Miesięczne świadczenie za praktyki absolwenckie

Świadczenie pieniężne z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką będzie stanowić w 2018 r. 4200 zł (2-krotność minimalnej płacy).

Refundacja składek

Maksymalna jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy ma mieć wartość 6300 zł (300 % minimalnego wynagrodzenia).

Różne świadczenia i należności

2100 zł będzie wynosić ponadto w przyszłym roku minimalna wysokość:

  • wynagrodzenia za przestój,
  • odszkodowania, którego może żądać pracownik od pracodawcy, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu,
  • odszkodowania, jakiego może dochodzić od pracodawcy pracownik, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu,
  • wynagrodzenia gwarancyjnego dla pracownika pełnoetatowego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną,
  • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia, w której odpłatności w ogóle nie określono lub określono, ale inaczej niż kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie,
  • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem bądź będących osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób podlegających im dobrowolnie, niemających żadnego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Miesiąc

Wartość dodatku

za 1 godz. pracy

Sposób obliczenia

Styczeń

2,50 zł

(2100 zł : 168 godz.) x 20%

Luty

2,63 zł

(2100 zł : 160 godz.) x 20%

Marzec

2,39 zł

(2100 zł : 176 godz.) x 20%

Kwiecień

2,63 zł

(2100 zł : 160 godz.) x 20%

Maj

2,63 zł

(2100 zł : 160 godz.) x 20%

Czerwiec

2,50 zł

(2100 zł : 168 godz.) x 20%

Lipiec

2,39 zł

(2100 zł : 176 godz.) x 20%

Sierpień

2,39 zł

(2100 zł : 176 godz.) x 20%

Wrzesień

2,63 zł

(2100 zł : 160 godz.) x 20%

Październik

2,28 zł

(2100 zł : 184 godz.) x 20%

Listopad

2,63 zł

(2100 zł : 160 godz.) x 20%

Grudzień

2,76 zł

(2100 zł : 152 godz.) x 20%

Kwoty wolne od potrąceń w 2018 r. dla pracowników pełnoetatowych*

Rodzaj potrąceń

Podstawowe KUP, kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe KUP, bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone KUP, kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone KUP, bez PIT-2 bez kwoty zmniejszającej podatek

obowiązkowe

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (100% płacy minimalnej netto)

1530 zł

1483 zł

1535 zł

1488 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (75% płacy minimalnej netto)

1147,50 zł

1112,25 zł

1151,25 zł

1116 zł

Kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP (90% płacy minimalnej netto)

1377 zł

1334,70 zł

1381,50 zł

1339,20 zł

dobrowolne

Należności pracodawcy (100 % płacy minimalnej netto)

1530 zł

1483 zł

1535 zł

1488 zł

Inne należności (80% płacy minimalnej netto)

1224 zł

1186,40 zł

1228 zł

1190,40 zł

*Przy takich samych założeniach, jak przyjęte do wyliczenia kwot netto pensji minimalnej; jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru jego czasu pracy, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (por. stanowisko MPiPS z 7.1.2014 r.).

Ważne
Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług w 2018 r. będzie wynosić 13,70 zł.