Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, tzw. ustawę okołobudżetową. Nie przewiduje ona zmiany odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje utrzymanie na poziomie z 2011 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Utrzymany będzie również na poziomie z 2013 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r.

Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS w 2017 r.

Osoba uprawniona

Wysokość odpisu

Pracownik zatrudniony w normalnych warunkach

1093,93 zł (37,5%)

Pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych

1458,57 zł (50%)

Pracownik młodociany w pierwszym roku nauki

145,86 zł (5%)

Pracownik młodociany w drugim roku nauki

175,03 zł (6%)

Pracownik młodociany w trzecim roku nauki

204,20 zł (7%)

Zwiększenia odpisu podstawowego w 2017 r.

Osoba uprawniona

Kwota

Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

182,32 zł (6,25%)

Emeryt (rencista) objęty pomocą socjalną pracodawcy

182,32 zł (6,25%)

Każda osoba zatrudniona, pod warunkiem przeznaczenia całości kwoty na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

218,79 zł (7,50%)

W myśl art. 5 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.) fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Omawiany projekt ustawy okołobudżetowej trafi teraz do Sejmu.