Jeżeli strona jednoznacznie wskaże, że korzysta z umownego prawa odstąpienia od umowy, sąd rozpoznający sprawę jest związany takim oświadczeniem woli i brak jest podstaw do uznania, że powinien je kwalifikować na podstawie przepisów ustawy, skoro …