W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia

oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. wolne środki, mechanizm podzielonej płatności w VAT, zarządzanie długiem, bilans skonsolidowany, informacja dodatkowa w bilansie JST, itd.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny z perspektywy skarbnika, kładąc akcent na te kwestie, które określają status skarbnika, jego obowiązki i uprawnienia. Wyjaśnienia prezentowane są w przystępny sposób, bazując na praktycznych przykładach.

W zakresie spraw kadrowych przedstawiamy m.in. zagadnienia związane z kwestiami zatrudnienia i wynagrodzenia skarbnika.

W kontekście spraw organizacyjnych koncentrujemy się na wyjaśnieniach dotyczących m.in. organizacji pionu finansowego urzędu, Centrów Usług Wspólnych, czy też kontroli zarządczej.

 

Publikacja pokazuje również w części „księgowej” najważniejsze zagadnienia związane z rachunkowością budżetową, sprawozdawczością finansową oraz podatkami, z którymi to zagadnieniami musi zmierzyć się skarbnik JST, uwzględniając najnowsze zmiany w tym zakresie związane np.:

  • z nowym elementem sprawozdania finansowego jakim jest „Dodatkowa informacja i objaśnienia” (obowiązek sporządzenia informacji dodatkowej wynika z nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącego rachunkowości budżetowej),
  • zmianami w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu (zmiany wprowadziło ww. rozporządzenie dotyczące rachunkowości budżetowe),
  • księgowaniem VAT, czy też mechanizmem podzielonej płatności VAT.

 

Szereg obowiązków i uprawnień skarbnika JST związanych jest bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki finansowej. Opisane one zostały w części „gospodarka finansowa”. W tej części publikacja zwraca uwagę na zmiany w stanie prawnym mające istotne znaczenie dla gromadzenie dochodów, dokonywania wydatków i realizacji zadań publicznych.

Fragment tekstu z poradnika:

Dotyczy to np.:

  • spraw oświatowych (w tym zakresie od 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadziła nowe zasady, m.in. w zakresie refinansowania między gminami wydatków z tytułu dotacji udzielonych na rzecz jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu opieki przedszkolnej i subwencji jako źródła dochodu JST),
  • kwestii umarzania należności cywilno-prawnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (od 28.4.2017 r. weszły w życie zmiany w zasadach udzielania ulg w ww. zakresie ustalonych w przepisach FinPubU).

Książka skierowana jest do skarbników gmin, powiatów i województw.

Zarządzanie JST wymaga m.in. podejmowania wielu decyzji dotyczących szeroko rozumianych spraw finansowych. Efektywna realizacja zadań publicznych związana jest z potrzebą zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, także ze źródeł zwrotnych, zarządzania tymi środkami oraz stworzenia systemu pozwalającego na rzetelną ewidencję i sprawozdawczość w celu prezentowania sytuacji finansowej i majątkowej jednostki samorządowej. Te zadania należą do podstawowych obowiązków skarbnika JST, który nie bez powodu jest nazywany strażnikiem finansów samorządu terytorialnego. Sprostanie tej odpowiedzialności wymaga od skarbnika JST biegłej znajomości zróżnicowanych zagadnień nie tylko z zakresu finansów publicznych, lecz także spraw dotyczących ustroju JST, systemu podatkowego, zamówień publicznych czy też prawa pracy.

Do podstawowych zadań skarbnika JST należą przede wszystkim sprawy związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową. Mimo względnej stabilizacji stanu prawnego stosowanie niektórych przepisów regulujących materię planowania i prognozowania finansowego wciąż przysparza wielu problemów. Dlatego w odrębnych artykułach uwzględniono zagadnienia dotyczące:
1) uchwalenia budżetu i dokonywania zmian w budżecie,
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
3) zarządzania długiem, m.in. przez prognozę długu i jego spłaty (część WPF),
4) ustalenia kwoty wolnych środków jako jednego ze źródeł finansowania deficytu budżetu JST,
5) roli skarbnika w procedurze absolutoryjnej.

 

Zobacz także:

Więcej o pracy skarbnika JST znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki>>