Dla przyjęcia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wystarczające jest wykazanie przesłanki bezprawności, nie jest natomiast konieczne wykazanie przesłanki winy. Brak samodzielnych działań zmierzających do wykrycia tej choroby w okresie od op…