Stan faktyczny

Małżeństwo D. przed kilkudziesięciu laty objęło w posiadanie kilka działek, przylegających do ich posesji. Uprawiali tam ziemię, rozbudowany po pewnym czasie garaż zajął też część wspomnianych działek. Grunt ten należał wówczas do Skarbu Państwa, jednak został on oddany w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Pracy T., która 20 lat temu zbankrutowała. Grunt po spółdzielni wraz z prawem użytkowania wieczystego został sprzedany przez syndyka. Jednak działki, które zajmowało małżeństwo D. nie zostały nigdy objęte w faktyczne władanie, ani przez spółdzielnię, ani przez późniejszego nabywcę majątku upadłej spółdzielni.

Małżonkowie złożyli więc wniosek o stwierdzenie nabycia własności wspomnianych działek przez zasiedzenie.

W ocenie Sądu

Sąd I instancji wniosek ów uwzględnił, ale w wyniku apelacji miasta W. – obecnego właściciela gruntu (został on bowiem skomunalizowany) – wniosek ten został w II instancji oddalony. Skargę kasacyjną złożyli wnioskodawcy, ale rozpoznający sprawę SN uznał, że istnieje w sprawie poważny problem prawny: czy samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej może nabyć własność tej nieruchomości przez zasiedzenie ? To pytanie przedstawił do rozstrzygnięcia rozszerzonemu składowi SN, który udzielił odpowiedzi pozytywnej.

Ważne
Zdaniem Sądu samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

Oznacza to, że ustanowienie na nieruchomości użytkowania wieczystego nie tamuje w niczym możliwości jej zasiedzenia po upływie ustawowych terminów przez inną osobę – jeżeli posiada daną nieruchomość i zachowuje się wobec niej jak właściciel. Zasiedzenie powoduje także pozbawienie jednostki publicznej (Skarbu Państwa lub gminy) własności, co powoduje – z dniem zasiedzenia własności nieruchomości – wygaśnięcie użytkowania wieczystego osoby trzeciej, która również traci swoje prawo.