Użytkownik wieczysty może zaliczyć na poczet należności rocznej nakłady niezbędne do prawidłowego korzystania z działki (wyr. SN z 15.2.2018 r., IV CSK 237/17).

Podstawowym świadczeniem użytkownika wieczystego na rzecz właściciela gruntu jest opłata roczna, która powinna być sukcesywnie aktualizowana. W przypadku aktualizacji opłaty rocznej na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a zaktualizowaną, a więc tej wyższej, zalicza się wartość nakładów użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, ale też nakłady konieczne ze względu na cechy techniczno-użytkowe gruntu, o ile powodują wzrost wartość nieruchomości gruntowej . Dzięki takim nakładom użytkownik może istotnie zmniejszyć opłatę.

Sąd Najwyższy uznał, że przydatność nakładów dla właściciela nieruchomości lub kolejnego użytkownika nie jest warunkiem ich zaliczenia na poczet opłaty za użytkowanie. Przesłanką jest jedynie dokonanie nakładów koniecznych do prawidłowego korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, które wpływają na cechy techniczno-użytkowe gruntu, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej. Użytkownik wieczysty może domagać się ich rozliczenia w opłacie, gdyż powodują one wzrost wartości nieruchomości, a w konsekwencji wzrost opłaty za użytkowanie liczonej od jej wartości gruntu.

Ważne
Właściciel gruntu pobiera opłatę liczoną od wartości, ale jeżeli inwestuje w grunt, to rośnie również jego opłata. Rozlicza się ją w ten sposób, że użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w dotychczasowej wysokości i składa oświadczenie o zarachowaniu nakładów na poczet podwyższonej opłaty, jednocześnie przedstawiając dowody poniesionych wydatków. Jeżeli nakłady są wyższe od podwyższenia opłaty, to nadwyżka powinna być zarachowana na następne lata, bez uwzględniania amortyzacji. Właściciel może kwestionować zasadność i wysokość tych nakładów i w razie sporu domagać się przed sądem zapłaty brakującej części opłaty, niesłusznie jego zdaniem zarachowanej.