Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) przypomniał, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Przepisy nie określają postaci wynagrodzenia. Jednak, w ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług również mogą podlegać opodatkowaniu VAT (interpretacja indywidualna z 17.5.2017 r., 2461-IBPP3.4512.105.2017.2.SR).

Stan faktyczny omawianej interpretacji dotyczył udostępnienia nieruchomości, a więc świadczenia o usługowym charakterze. Organ interpretacyjny stwierdził, że nieodpłatne świadczenie usług wiąże się zwykle z poniesieniem kosztów wynagrodzeń pracowników, które nie są objęte VAT . Brak prawa do odliczenia z uwagi na związek wydatków z czynnościami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą podatnika powoduje, że nie występuje tym samym obowiązek opodatkowania VAT nieodpłatnego świadczenia usług.

Ważne
Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy nie ma związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez powiat. Jednakże, zasadniczą przesłanką decydującą o braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego użyczenia przez wnioskodawcę (powiat) ww. nieruchomości na rzecz gminy, jest brak prawa do odliczenia podatku naliczonego. Sposób wykorzystania nieruchomości przez podmiot korzystający nieodpłatnie z nieruchomości nie ma znaczenia, podobnie jak motywy udostępniającego.