Zmiana została wprowadzona na mocy rozporządzenia MEN z 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1248). Zgodnie z treścią rozporządzenia zmieniającego rolą przedmiotu „Język łaciński i kultura antyczna” realizowanego w zakresie podstawowym jest wyposażenie uczniów w umiejętność czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów łacińskich. Celem zajęć nie będzie przekazywanie uczniom wiedzy deklaratywnej o języku i jego strukturze gramatycznej, ale kształcenie przede wszystkim umiejętności oraz pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Na realizację przedmiotu w zakresie podstawowym przewidziana jest jedna godzina tygodniowo w I klasie.