Wśród zmian skierowanych do samorządów na uwagę zasługują zapisy zawarte w art. 2, który ma wprowadzić zmiany w DochSamTerytU. Tamże przewidziano m.in. zapisy o treści:

Rozdział 8b. Przepisy epizodyczne

Art. 70e. 1. W roku 2021 gminy mogą otrzymać z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 1 000 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

2. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90%.

3. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, o których mowa w ust. 2, proporcjonalnie do liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez daną gminę poziomu określonego w ust. 2. Liczba mieszkańców niezbędna do osiągnięcia przez gminę poziomu określonego w ust. 2 podlega korekcie w sposób określony w ust. 4.

(….)

Art. 70f. 1. W roku 2021 gminy mogą otrzymać z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 3 000 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

2. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%.

Z uzasadnienia projektu wskazanej ustawy wynika m.in., że podstawowym celem projektowanych przepisów jest wsparcie gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Dodatkowe środki mają przyczynić się do dokonania znacznych inwestycji i nadrobienia opóźnień w infrastrukturze komunalnej. Tym samym mają przyczynić się do zmniejszenia różnic w standardach życia w miastach i na obszarach wiejskich. Przewiduje się, że w 2021 r. gminy otrzymają z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 1 000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz 3 000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Wymienione środki zostaną przekazane do gmin jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dodatkowe środki otrzymają gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Podział na poszczególne gminy zostanie dokonany proporcjonalnie do liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez dana gminę wyżej wskazanego poziomu. Przy czym liczba mieszkańców zostanie skorygowana wskaźnikiem odzwierciedlającym zamożność gminy. Ustalenie uprawnionych gmin oraz podział poszczególnych kwot zostanie dokonany na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Podsumowując, niewątpliwie wskazane rozwiązania legislacyjne należy ocenić pozytywnie. W obliczu nadal trudnego roku budżetowego 2021, dodatkowe wsparcie (dla wybranych jednostek samorządowych) na zadania inwestycyjne będzie z pewnością korzystne z punktu widzenia gospodarki finansowej samorządów.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/