W terminach indeks górny oznacza: 1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy, 2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.

Kwiecień 2022

1 kwietnia

[1] Obowiązują nowe stopy składek na ubezpieczenie wypadkowe. Dlatego od wszystkich wypłat dokonanych w kwietniu obliczamy składkę według stopy obowiązującej w nowym roku składkowym (art. 2 pkt 8, art. 27 WypadkU).

8 kwietnia

[2]1 Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

11 kwietnia

[3]2 Zgłoszenie INTRASTAT za marzec (§ 4 IntrastatR).

[4]2 Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 kwietnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 31 SysUbSpołU).

15 kwietnia

[5] Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[6] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 kwietnia

[7] Zawiadomienie od ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym – dotyczy płatnika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych (art. 32 ust. 1 WypadkU).

[8] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za marzec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[9] Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 kwietnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

29 kwietnia

[10]1 Ogłoszenie przez organ administracji rządowej w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 PożytPublU w roku ubiegłym (art. 5b ust. 3 PożytPublU).

[11]1 Obowiązek poinformowania przez ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku składkowym – dotyczy płatnika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych. W razie nieotrzymania zawiadomienia z ZUS w tym terminie, płatnik powinien zwrócić się do ZUS o podanie tej wysokości (art. 32 ust. 2 WypadkU).

Maj 2022

10 maja

[1] Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[2] Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 maja deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).

[3] Zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień (§ 4 IntrastatR).

16 maja

[4]2 Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 maja deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5]2 Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 maja

[6] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za kwiecień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[7] Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 maja deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

31 maja

[8] Termin wpłaty pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2022 r. – minimum 75%. Drugą ratę należy uiścić do 30.9.2022 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).

[9] Przedłożenie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku ubiegłym oraz opublikowanie tego sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 5a ust. 3 PożytPublU).

Czerwiec 2022

10 czerwca

[1] Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[2] Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 czerwca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).

[3] Zgłoszenie INTRASTAT za maj (§ 4 IntrastatR).

15 czerwca

[4] Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 czerwca

[6] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za maj lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[7] Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 czerwca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).