Uwaga: czas na okresowe kontrole obiektów budowlanych

Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia w ciągu roku co najmniej jednej kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Stąd też Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego (komunikat z 29.10.2015 r.) przypomina o obowiązkowym sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych:

1) dymowych,

2) spalinowych,

3) wentylacyjnych

– zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.; dalej: PrBud).

Ważne

Kontrolę stanu technicznego powinny przeprowadzać tylko osoby posiadające właściwe uprawnienia czy też odpowiednie kwalifikacje:

1) w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności;

2) w odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Brak zapewnia wykonania takiej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 PrBud) .

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają także obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, czy też bezpieczeństwa mienia (art. 70 ust. 1 PrBud). Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlany lub niezapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania jest penalizowane:

1) karą grzywny nie mniejszą niż 100 stawek dziennych,

2) karą ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a PrBud).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności