Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia w ciągu roku co najmniej jednej kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Stąd też Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego (komunikat z 29.10.2015 r.) przypomina o obowiązkowym sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych:

1) dymowych,

2) spalinowych,

3) wentylacyjnych

– zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.; dalej: PrBud).

Ważne

Kontrolę stanu technicznego powinny przeprowadzać tylko osoby posiadające właściwe uprawnienia czy też odpowiednie kwalifikacje:

1) w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności;

2) w odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Brak zapewnia wykonania takiej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 PrBud) .

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają także obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, czy też bezpieczeństwa mienia (art. 70 ust. 1 PrBud). Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlany lub niezapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania jest penalizowane:

1) karą grzywny nie mniejszą niż 100 stawek dziennych,

2) karą ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a PrBud).